Послуги

Аудиторські послуги надаються на підставі договору про надання аудиторських послуг, укладеного між суб’єктом аудиторської діяльності та замовником аудиту.

Вартість договору про виконання аудиту фінансової звітності замовника визначається виходячи з трудомісткості виконання завдання, терміновості та: обсягу документообігу і стану бухгалтерського обліку замовника; ризиків та специфіки діяльності компанії; об’єму і термінів надання послуг; досвіду і професійного рівня фахівців, залучених до виконання завдання тощо.

Вартість договору залежить від загальної кількості часу роботи аудиторів, що визначена планом аудиту і вартості часу роботи аудитора, яка дорівнює 300,00 грн.

Ми застосовуємо систему ціноутворення, при якій вартість послуг, що надаються, визначається поетапно. Формування договірної ціни здійснюється індивідуально для кожного клієнта на основі об’єму його господарських операцій та з урахуванням вартості однієї години роботи аудиторів. Остаточне встановлення договірної вартості послуг визначається за згодою сторін з урахуванням термінів, додаткових умов надання послуг, особливостей проведення розрахунків.


Обов’язковий аудит

Компанія проводить аудит фінансової звітності складеної як за вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку так і за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності.  
Обов’язковий аудит застосовується для:
1) 
підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності публічних акціонерних товариств, підприємств – емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства України;
2) 
перевірки фінансового стану засновників підприємств з іноземними інвестиціями, публічних акціонерних товариств, холдингових компаній, банків, страхових компаній, інститутів спільного фінансування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;
3) 
 емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;
4) 
інших випадків, передбачених законодавством України.
Входження до 3 та 4 розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності надає нам право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Ініціативний аудит

За спеціальним завданням власників чи керівництва компанії ми проводимо ініціативний аудит фінансової звітності, який є ефективним інструментом отримання та аналізу інформації, необхідної стейкхолдерам для прийняття управлінських та фінансових рішень.
Предметом ініціативного аудиту можуть бути окремі фактори, які впливають на фінансово-господарський стан підприємства, діяльність підрозділів та служб, а також певні бізнес-процеси.

Бухгалтерские услуги

Составление финансовой отчетности компании — клиента по МСФО.
Трансформация финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО.

Трансформація фінансової звітності

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, фінансові установи та інші підприємства обов’язково повинні звітувати за Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Ми володіємо великим досвідом консультацій із застосування (в т. ч. першого застосування) міжнародних стандартів та пропонуємо галузеві рішення з трансформації бухгалтерської звітності, сформованої відповідно до українських стандартів бухгалтерського обліку у фінансову звітність, підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та бухгалтерського обліку (МСФЗ / МСБО)

Консолідація фінансової звітності

Консолідація звітності це складне і тривіальне завдання, що вимагає ресурсів і часу.
Ми пропонуємо послуги з консолідації фінансової звітності відповідно до МСФЗ

XBRL та Таксономія звітності

Трансфертне ціноутворення

Ми пропонуємо послуги з підготовки пакету документів по контрольованим операціям, консультування щодо методів визначення трансфертних цін, найбільш доцільних для окремих видів операцій, розробки політики трансфертного ціноутворення, підготовки звіту про контрольовані операції

Виконання погоджувальних процедур


Предметом проведення погоджених процедур можуть бути:

—   звірка взаємних розрахунків із кредиторами (дебіторами);

—   оцінка обсягів продажу;

—   розрахунки ліквідності;

—   оцінка структури фактичних витрат (доходів) і відповідність їх плановим;

—   аналіз виконання сторонами умов договору;

—    аналіз цільового використання коштів та інше.

При виконанні завдань з погоджених процедур користувачі звіту про результати наданих послуг самі оцінюють процедури та результати, що наведені аудитором у звіті та на підставі роботи аудитора роблять свої власні висновки.

Допомога в організації внутрішнього контролю та системи корпоративного управління.


Для багатьох організацій внутрішній контроль — це їхня перша лінія оборони — спосіб перевірити свої системи, процеси та управління, і в кінцевому рахунку, відвести ризик від бізнесу.
Ми пропонуємо наступні послуги:

—    перевірка і оцінка процесів, що забезпечують діяльність підприємства, в тому числі тих, що несуть потенційний ризик;

—    перевірка, оцінка ефективності та адекватності роботи систем управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління підприємством, відповідності цих систем і процесів видам і обсягам здійснюваних операцій;

—    незалежна оцінка впровадженої керівництвом системи контролю.

Консалтингові послуги